Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van LijfLoket, gevestigd te Rosmalen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82011362. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

LijfLoket behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door LijfLoket zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

  • LijfLoket: LijfLoket, KvK nummer: 8582011362, gevestigd te ‘s Hertogenbosch, gebruiker van deze voorwaarden;
  • Orthomoleculair therapeut: een orthomoleculair therapeut van LijfLoket. Therapeuten zijn lid van de Beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) tevens in het bezit van een Nederlands diploma Orthomoleculair Therapeut, handelende als zelfstandig gevestigd orthomoleculair therapeut;
  • Cliënt: degene aan wie door de orthomoleculair therapeut advies verleend wordt.

Artikel 2, Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen LijfLoket en een cliënt.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LijfLoket, voor de uitvoering waarvan door LijfLoket derden dienen te worden betrokken.

3.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3, Behandeling

3.1 LijfLoket zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op LijfLoket rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goed advies, tijdig aan LijfLoket worden medegedeeld.

3.3 LijfLoket werkt uitsluitend met gediplomeerde orthomoleculair therapeuten.

3.4 LijfLoket heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.5 LijfLoket biedt een consult met een orthomoleculair therapeut aan in de tweedelijnszorg. LijfLoket kan geen zorg bieden waarvoor medisch advies of specialistische expertise vereist is. Dat betekent dat een orthomoleculair therapeut van LijfLoket het recht heeft om een client die zich op het verkeerde niveau van zorg bevindt, door mag verwijzen naar de juiste specialist. LijfLoket zal geen advies geven en de gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4, Verhindering

4.1 Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij LijfLoket hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 4 uur voor genoemd tijdstip bericht de verhindering doorgeeft, of geen zodanig bericht geeft, is LijfLoket gerechtigd om het betaalde bedrag niet terug te storten.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 4 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

5.1 De tarieven op LijfLoket zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. LijfLoket is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

6.1 LijfLoket behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van LijfLoket noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door LijfLoket verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling

7.1 Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de orthomoleculair therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8, Aansprakelijkheid

8.1 Het advies van de orthomoleculair therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De orthomoleculair therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door LijfLoket verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van LijfLoket. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de orthomoleculair therapeut verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is LijfLoket nimmer aansprakelijk.

8.2 Indien de assuradeur van LijfLoket om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de orthomoleculair therapeut te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste éénmaal het tarief van 1 consult. De orthomoleculair therapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

8.3 LijfLoket is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. LijfLoket zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.

Artikel 9, Ongeoorloofd gebruik

9.1 LijfLoket neemt ieder ongeoorloofd gebruik van de website en in strijd met deze overeenkomst en/of ons op enig moment geldende beleid ten aanzien van gegevensverwerking, beveiliging, ethiek, etc. serieus. Het filmen van consulten met zorgpersoneel of het verspreiden van dergelijk materiaal op welke wijze dan ook is bijvoorbeeld verboden. LijfLoket zal optreden tegen daadwerkelijk of gevreesd ongeoorloofd gebruik van de website, videobeelden of documenten.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de orthomoleculair therapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11, Privacy

LijfLoket zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover LijfLoket daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

© 2023 lijfloket.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring